Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniem związanym z niewłaściwym utrzymaniem obiektów budowlanych (przeciążenie konstrukcji przez zalegający na dachu śnieg, nawisy lodowe i śnieżne).

            W razie wystąpienia czynników zewnętrznych związanych z działaniem sił natury, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy w myśl art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021r poz. 2351 ze zmianami) zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. W przypadku intensywnych opadów śniegu – usuwać jego nadmiar z dachów nie dopuszczając do przeciążenia konstrukcji budynków poprzez m. in. kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach oraz zapewnienia bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu.

            Ponadto przypominam, że obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych obejmuje także usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

            W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww przepisów.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie

         Małgorzata Powroźnik

Kętrzyn, dnia 30 listopada 2022r