Komunikat w sprawie zawiadamiania PINB o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie wyjaśnia, że zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego należy złożyć w PINB tylko w odniesieniu do obiektów budowlanych, na budowę których jest wymagane pozwolenie na budowę a także zgłoszenie budowy (art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2).

Ustawodawca w art. 3 prawa budowlanego zawarł definicję obiektu budowlanego wskazując, że należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

W związku z powyższym roboty dotyczące wewnętrznej instalacji gazowej wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia nie będą wymagały dokonania czynności związanych z zawiadomieniem o ich zakończeniu ponieważ nie mieszczą się w definicji obiektu budowlanego.

W tym miejscu wyjaśnia się, że kierownik robót powinien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów związanych z ich zakończeniem tj. oświadczenie kierownika robót, protokół prawidłowości podłączenia instalacji gazowej, próba szczelności instalacji gazowej oraz dziennik budowy w przypadku jego wydania.

Jednocześnie informuję, że Inwestor w dalszym ciągu jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych związanych z wykonywaniem wewnętrznej instalacji gazowej na podstawie pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie
Małgorzata Powroźnik