Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2o obowiązku wykonania do 31maja kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3ustawy –Prawobudowlane. Kontrole okresowe powinny wykonywać –na zlecenie właściciela lub zarządcy –osoby posiadające właściwe kwalifikacje. Celem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. O przeprowadzonej kontroli osoby kontrolujące mają obowiązek bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do usunięcia ichw czasie lub bezpośrednio po kontroli(art. 70 ust. 1 ustawy –Prawo budowlane). Kopię protokołu, zawierającego nieprawidłowości mogące spowodować wyżej wymienione zagrożenia, osoba kontrolująca jest zobowiązana bezzwłocznie przesłaćdo właściwego organu nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrolę potwierdzającą usunięcie powyższych uszkodzeń lub braków.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Norbert Książek