Klauzula informacyjna dla uczestników procesu budowlanego, właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych z terenu powiatu kętrzyńskiego.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem [mmichalak@pinbketrzyn.pl]; pod numerem telefonu [89 751 27 94]; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać dane:

 1. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozdziału 8 ustawy z dnia 7 lica 1994 r. Prawo budowlane;
 2. w celu wykonania zadań nadzoru budowlanego wynikające z ustawy Prawo budowlane, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym, w ramach powierzonej nam władzy publicznej;
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu
 • Informacja o prawach przysługujących właścicielowi danych
 1. W każdej chwili właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo do:

– wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

– usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

– przenoszenia danych;

Przestaniemy przetwarzać dane w/w celach, chyba że wskażemy, że w stosunku do danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności właściciela lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych
 2. Dane osobowe pobrane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowalne będą przetwarzane przez okres istnienia obiektu budowlanego, w którym to okresie, mogą ujawnić się roszczenia związane z tym obiektem.
 3. Odbiorcy danych

Do danych mogą też mieć dostęp następujące podmioty przetwarzające:  księgowi, prawnicy, informatycy, urzędy statystyczne.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO właścicielowi danych osobowych, przysługuje także:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z działania ogólnych zasad i aktów prawnych funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego.

 • Dodatkowe informacje

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie

 Małgorzata Powroźnik